Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 210/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia na 2004r. miesięcznych stawek czynszu /netto/ za 1 m2 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym, oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 210/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 31 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia na 2004r. miesięcznych stawek czynszu /netto/ za 1 m2 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym, oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co  następuje:

§ 1. Stosować w roku 2004 m-czne stawki czynszu /netto/ za 1 m2 lokali użytkowych znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie oddanych przez Gminę Gryfino w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 210/03 z dnia 31 grudnia 2003r.

Miesięczne stawki czynszu za 1 m2 lokali użytkowych /netto/ znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie.

  L.p.  Oznaczenie lokalu Przeznaczenie  Miesięczna stawka czynszu  za 1m2 /netto/ 

  1. Kaplica Cel usługowy                                4,37 zł
  2. Dom Pogrzebowy Cel usługowy                6,13 zł
  3. Barak drewniany Cel handlowy                 8,99 zł
  4. Garaż murowany Cel magazynowy            3,27 zł