Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie: Harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 17/03 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
  z dnia 27 stycznia 2003 r.


W sprawie: Harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino. 

Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1  Ustala się harmonogram dochodów i wydatków na 2003r. w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino:

  1. Urząd Miasta i Gminy
  2. Zakład Ekonomiczno-administracyjny Szkół
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Harmonogram dochodów i wydatków stanowi Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu Gminy do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem. Poniesienie wydatków w wyższych wielkościach niż w harmonogramie bez uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy stanowi naruszenie dyscypliny finansowej.

§ 3. Dysponenci budżetu Gminy zobowiązani są do przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy planu zakresu rzeczowego realizowanych zadań oraz Burmistrzowi co najmniej raz w roku sprawozdania z wykonanych zadań.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dysponentom budżetu Gminy oraz Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Zał. Nr 1 

Harmonogram dochodów Gminy Gryfino w roku 2003 

KWARTAŁ ROK 2003 I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ
Podatek od nieruchomości 22.277.160 zł 5.570.920 zł 5.645.300 zł 5.499.231 zł 5.561.709 zł
Podatek rolny 780.000 zł 191.200 zł 177.380 zł 192.350 zł 219.070 zł
Podatek leśny 7.200 zł 1.345 zł 1.420 zł 1.860 zł 2.575 zł
Podatek od śr. transp. 720.000 zł 199.340 zł 162.430 zł 201.308 zł 156.992 zł
Podatek od czynności cywilnopr. 281.500 zł 69.440 zł 78.230 zł 77.890 zł 55.940 zł
Opłata targowa 55.000 zł 10.920 zł 12.300 zł 18.910 zł 12.870 zł
Opłata skarbowa 550.000 zł 131.293 zł 139.382 zł 140.282 zł 139.043 zł
Czynsz dzierżawny 1.036.257 zł 219.522 zł 381.298 zł 221.684 zł 213.753 zł
Opłata za użytkowanie wieczyste 460.000 zł 299.316 zł 58.729 zł 55.241 zł 46.714 zł
Karta podatkowa 649.833 zł 121.308 zł 139.668 zł 175.821 zł 213.036 zł
Udział w PIT 7.259.716 zł 1.592.310 zł 2.338.207 zł 1.893.425 zł 1.435.774 zł
Udział w CIT 639.584 zł 120.935 zł 266.310 zł 132.250 zł 120.089 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia 2.392.493 zł 516.789 zł 510.282 zł 692.845 zł 672.577 zł
Wpływy z usług 84.700 zł 20.670 zł 22.325 zł 20.322 zł 21.383 zł
Wpływy z przekształceń własn. 80.000 zł 48.921 zł 20.689 zł 5.172 zł 5.218 zł
Podatek od spadków i darowizn 45.000 zł 11. 249 zł 12.328 zł 10.910 zł 10.513 zł
Opłata administracyjna 72.500 zł 18.009 zł 19.230 zł 16.220 zł 19.041 zł
Opłata za zezw. sprzed. alkohol. 320.000 zł 149.320 zł 89.280 zł 52.340 zł 29.060 zł
Opłata eksploatacyjna 2.100 zł 490 zł 530 zł 525 zł 555 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa 3.524.640 zł 881.160 zł 881.160 zł 881.160 zł 881.160 zł
Subwencje 12.323.317 zł 3.080.830 zł 3.080.828 zł 3.080.829 zł 3.080.830 zł
Pozostałe opłaty 154.700 zł 38.500 zł 38.572 zł 38.920 zł 38.708 zł
Pozostałe dochody 546.300 zł 137.890 zł 136.230 zł 136.720 zł 135.460 zł
RAZEM DOCHODÓW

54.262.000 zł

13.431.677 zł

14.212.108 zł

13.546.215 zł

13.072.000 zł

Zał. Nr 2  

Harmonogram wydatków 2003 roku  

Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Gryfino  

WYDZIAŁ

I KWARTAŁ

II KWARTAŁ

III KWARTAŁ

IV KWARTAŁ

OGÓŁEM

SEC 35.500 39.500 47.500 37.140 159.640
SKP 30.150 30.150 30.150 30.150 120.600
BMP 646.700 1.466.000 2.186.000 1.760.300 6.059.000
SKF 5.397.500 1.542.500 1.372.500 1.782.500 10.095.000
BURMISTRZ 0 175.180 0 175.180 350.360
KREDYT 197.600 197.600 197.600 197.600 790.400
BOR 76.400 73.400 72.400 73.400 295.600
BWG 72.350 233.850 76.850 72.850 455.900
BMK 1.069.250 954.250 863.750 1.005.750 3.893.000
BWS 270.250 318.750 337.750 256.750 1.183.500
SEO 1.658.434 1.320.756 1.377.233 1.319.577 5.676.000
USC 4.875 1.925 1.075 2.125 10.000
BSM 18.500 19.500 19.000 12.000 69.000
SEP 20.750 116.750 30.750 31.750 200.000
OGÓŁEM 9.498.259 6.490.111 6.612.558 6.757.072 29.358.000

Jednostki

JEDNOSTKI I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ OGÓŁEM
OPS 1.550.980 1.393.090 1.370.370 1.330.560 5.645.000
ZEAS 5.723.500 4.600.000 4.297.500 4.638.000 19.259.000
OGÓŁEM

JEDNOSTKI

7.274.480 5.993.090 5.667.870 5.968.560 24.904.000