Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 97/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie oddelegowania pracownika gminy do pracy w gminnym zespole ds. szacowania strat w uprawach rolniczych.

ZARZĄDZENIE Nr 97/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 2 lipca 2003r. 


w sprawie oddelegowania pracownika gminy do pracy w gminnym zespole ds. szacowania strat w uprawach rolniczych.

Na podstawie pkt. 2 § 1 Zarządzenia Nr 138/99 Wojewody  Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 1999 r. o powołaniu przez  Przewodniczącą wojewódzkiej komisji zespołów do ds. szacowania strat w  gospodarstwach rolnych wyznaczam: 

§ 1.  Panią Danutę Ziemba - inspektora w Wydziale Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami do pracy w gminnym zespole ds. 
szacowania strat w gospodarstwach rolnych na okres do dnia 25 lipca  2003r. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat