Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 142/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem sal gimnastycznych na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 142/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 01 października 2003r. 


w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem sal gimnastycznych na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752).  Zarządza się co następuje: 

§ 1. Dyrektor placówki oświatowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Gryfino obowiązany jest odstąpić od pobierania opłat z tytułu wynajmu sal  gimnastycznych w przypadku, gdy najemca prowadzi zajęcia sportowe w formie zorganizowanej, których uczestnikami są dzieci i młodzież szkolna z terenu Miasta i Gminy Gryfino do ukończenia 18 roku życia. 

§ 2. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1 dotyczą następujących najemców:

  1. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie,
  2. klubów sportowych tworzonych w formach, o których mowa w art. 6 ust. 2-3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zwolnienie z opłat za wynajem sali gimnastycznej następuje wyłącznie w formie pisemnej umowy zawartej między wynajmującym a najemcą. 

§ 4. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1 nie ograniczają prawa innych podmiotów nie wymienionych w § 2 do odpłatnego wynajmu sal gimnastycznych w placówkach oświatowych. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat