Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 159/03  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 października 2003r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, i nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do zbycia na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 159/03
  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 24 października 2003r.


w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, i nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do zbycia na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej  „Dolna Odra” w Gryfinie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,  poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr  80,poz.717/,art.67 ust.1 i 3, art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o  gospodarce nieruchomościami/ Dz.U.z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129,  poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr  113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr  200, poz.1682, nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717,  720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i  Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 , poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z  2001r Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje : 

§ 1. 

  1. Ustalam ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych,  stanowiących własność Gminy Gryfino, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w  Gryfinie nr XII/180/03 z dnia 25 września 2003r , przeznaczonych do  zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie , w wysokościach  równych wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z  zaliczeniem na poczet cen kwot równych wartościom prawa użytkowania  wieczystego. 
  2. Szczegółowe zestawienie cen zawiera wykaz stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino  

Henryk Piłat 


Załącznik do  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Nr 159/03 z dnia 24.10.2003r.

W Y K A Z 
cen nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych  przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie.

Nr działki Cena sprzedaży Kwota równa war tości prawa użytkowania wieczystego Cena sprzedaży po zaliczeniu kwoty równej wartości  prawa użytk. wiecz.
245/16 26.600 zł 20.600 zł 6.000 zł
245/14  2.600 zł 2.000 zł 600 zł
217/12 7.000 zł 4.500 zł 2.500 zł
10/1  600 zł 430 zł 170 zł
242/8 25.600 zł 18.900 zł 6.700 zł