Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 82/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 82/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 maja 2003r.  


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz §  7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z   dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr  21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / ustalam: 

 § 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie  przy ul. Sportowej 6 – działka nr 154/1, przeznaczonej do zbycia w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemców – Barbary i Stanisława małż.  Chołodowskich, w wysokości 47.2000,00 zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat