Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 157/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 października 2003 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres od dnia 1.11.2003r do dnia 31.12.2003r dla Spółki Jawnej „Cestar” Andrzej Cebula i Jerzy Starski w Szczecinie działki Nr 159/7 o pow. 635 m2 położonej w Obrębie Nr 1 m.Gryfino z przeznaczeniem na cele składowe.

ZARZĄDZENIE Nr 157/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 24 października 2003r 


w sprawie oddania w dzierżawę na okres od dnia 1.11.2003r do dnia 31.12.2003r dla Spółki Jawnej „Cestar” Andrzej Cebula i Jerzy Starski w Szczecinie działki Nr 159/7 o pow. 635 m2 położonej w Obrębie Nr 1 m.Gryfino z przeznaczeniem na cele składowe. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam  co  następuje: 

§ 1. Wydzierżawić na okres od dnia 1.11.2003r do dnia 31.12.2003r działkę Nr 159/7, o pow. 635 m2, położoną w Obrębie Nr 1 m.Gryfino dla Spółki Jawnej „Cestar” Andrzej Cebula i Jerzy Starski w Szczecinie na cele składowe w związku z budową kanalizacji ściekowej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Łącznej. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat