Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 96A/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej – mola sprzętowego oraz sprzętu wodnego znajdującego się na terenie „Ośrodka Rusałaka” nad jeziorem Wełtyń w Gminie Gryfino, stanowiącej własność Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 96A/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 30 czerwca 2003r. 


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej – mola sprzętowego oraz sprzętu wodnego znajdującego się na terenie „Ośrodka Rusałaka” nad jeziorem Wełtyń w Gminie Gryfino, stanowiącej własność Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.  1591 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /  Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami /  zarzadzam co następuje:  

§ 1.Wyrażam zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej – mola sprzętowego oraz  sprzętu wodnego znajdującego się na terenie „Ośrodka Rusałaka” nad  jeziorem Wełtyń w Gminie Gryfino, stanowiącej własność Ośrodka  Wypoczynkowego i Rekreacji w Gryfinie.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynku i  Rekreacji w Gryfinie

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat