Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 132/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2003 r. w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 132/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 września 2003 r.


w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o  gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami /  oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w  Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam  co następuje: 

§ 1.  Odstępuję od ustalania opłat adiacenckch dla właścicieli nieruchomości  położonych w obrębach geodezyjnych Czepino, Daleszewo i Radziszewo z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem nowego  urządzenia infrastruktury technicznej – wodociągu. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat