Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 175/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19. listopada 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego na lata 2004-2006.

ZARZĄDZENIE Nr 175/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 19. listopada 2003 r. 


w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego na lata 2004-2006

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza, co następuje: 

§ 1. Powołuję Zespół do spraw opracowania programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego na lata 2004-2006 w składzie: 

  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Zespołu
  2. Ryszard Woldański - członek Zespołu
  3. Teresa Drążek - członek Zespołu
  4. Krzysztof Czosnowski - członek Zespołu
  5. Janina Kopeć - członek Zespołu
  6. Bronisław Mela - członek Zespołu

§ 2. Ustala się termin realizacji opracowania programu do 15. grudnia 2003 r. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

 Henryk Piłat