Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 68/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Gryfino pod kątem przeznaczenia terenów zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 68/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 z dnia 12 Maja 2003 r. 


w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu istniejących planów  zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Gryfino pod  kątem przeznaczenia terenów zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem społecznym
.  

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu   Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr  XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /   Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z  późniejszymi zmianami /  zarządzam:

§1. Powołuję Zespół do przeglądu istniejących planów zagospodarowania  przestrzennego na obszarze miasta i gminy Gryfino pod kątem przeznaczenia  terenów zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem społecznym w składzie:  

  1. Teresa Drążek 
  2. Krystyna Klimek 
  3. 3. Ewa Kubiak 
  4. Krzysztof Czosnowski 

§2. Przedmiotowy Zespół zakończy pracę stosownymi wnioskami na koniec czerwca   2003 roku. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania  Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem, podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat