Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 201/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania przetargu i o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej ruchomości znajdujących się na terenie Ośrodka Rusałka n/j Wełtyń w gminie Gryfino stanowiących własność Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 201/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 grudnia 2003 r. 


w sprawie odwołania przetargu i o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej ruchomości znajdujących się na terenie Ośrodka Rusałka n/j Wełtyń w gminie Gryfino stanowiących własność Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie art. 9 ust. I i art. 30 list. 2 pkt. 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie  stanowiącego załącznik  Do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. /Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr. 21 poz. 439 z późniejszymi . zmianami/ - zarządzam co następuje:

§1. Odwołuję  przetarg nieograniczony na sprzedaż : ruchomości n/j  Wełtyń  stanowiących własność  OWiR Gryfino rozpisany na dzień 19 grudnia 2003 r.

§2. Wyrażam zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej n/w środków trwałych znajdujących się na terenie Ośrodka „Rusałka" n/j Wełtyń, a stanowiących  własność  Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie —

  • Pawilon gastronomiczno - handlowy
  • Świetlicy
  • Pawilonu wczasowego
  • Magazynu pościeli
  • Dyżurki
  • Kanału najazdowego
  • Hydroforni
  • na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Czynnego Wypoczynku i Rekreacji „Rusałka" w Wełtyniu / K.R.S. - 5536/3/238/ za kwotę 80.000 zł. /osiemdziesiąt tysięcy złotych/ - jako dotychczasowemu użytkownikowi Ośrodka.

§3. Ustala się termin wpłaty kwoty wymienionej w §2 na konto Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w terminie do dnia 19 grudnia br. 

§4. Wobec kompleksowego zbycia ruchomości na ośrodku „Rusałka" - wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia wyposażenia oraz innych rzeczy ruchomych nie będących przedmiotem wyceny, a niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania  ośrodka - wg. zatwierdzonego wykazu.

§5. Wykonanie  Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz powołanemu Zarządzeniem Nr 83/03 Zespołowi.

§6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat

 


Uzasadnienie:

Na terenie Ośrodka „Rusałka" n/j Wełtyń  gdzie administratorem jest OWiR Gryfino /zakład budżetowy Gminy Gryfino/ znajduje się 70 domków letniskowych stanowiących  własność  ich użytkowników. Użytkownicy domków zawiązali  Stowarzyszenie w celu  samodzielnego zarządzania i administrowania ośrodka „Rusałka".
W trakcie spotkań  z użytkownikami, wobec ich postulatów  sugerowano, ze rozmowy o ewentualnym odpłatnym przekazaniu im ośrodka mogą  być  prowadzone dopiero po zarejestrowaniu Stowarzyszenia w K.R.S. - co uczyniono.
Stowarzyszenie w piśmie z dnia 14.12.2003 r. zgłosiło chęć  zakupu ruchomości stanowiących własność OWiR,  a znajdujących się  na terenie Ośrodka n/j Wełtyń  za kwotę  80.000 zł.  /podwyższając  wcześniej proponowane kwoty/. Nikt inny me zgłosił  chęci zakupu ruchomości  i przejęcia w administrację ośrodka od OWiR  /poprzednie przetargi w dniu 20.11.2002 r i 29.11.2002 r. nie doszły do skutku wobec braku chętnych/.
Względy racjonalności  gospodarowania oraz okoliczności  społeczne / większość domków letniskowych wybudowały zakłady pracy, gdzie byli zatrudnieni obecni użytkownicy domków/ wskazują na to, że  należy odstąpić  od nieograniczonego przetargu otwartego, a nadto wyrazić zgodę na sprzedaż  ruchomości Stowarzyszeniu za proponowaną  kwotę.
Wprawdzie wyceny dokonane przez biegłego opiewały na łączną kwotę  97.665 zł  jednakże  przytoczone wyżej względy przemawiają, za bezprzetargową  sprzedażą wycenionych ruchomości na rzecz w/w Stowarzyszenia.
W tym stanie należało  postanowić  jak wyżej.