Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 107/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 118/1 położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 107/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 8 sierpnia 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 118/1 położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi 
zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1.Cenę sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 118/1 o pow. 232 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 115, w wysokości 11.700,00 zł. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat