Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 160/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 160/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 października 2003r. 


w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717/ § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U.Nr 9, poz.30; z 2003r. Nr 7, poz.80/ oraz § 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 6 kwietnia 2001r./Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz.z 2001r. Nr 39, poz.928/ - zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Do przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, do ustalenia wysokości wadium i postąpienia należy stosować wprost, zapisy § 6 pkt 5 i § 12 „Regulaminu prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 74/03 z dnia 19 maja 2003r. 2. Pozostałe czynności przetargowe przeprowadzić zgodnie z przepisami § 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat