Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 67/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi z zakresu wykonania rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych.

    

ZARZĄDZENIE Nr 67/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi z  zakresu wykonania rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych.  

Na podstawie art. 20a ust.4 ustawy z dnia 10 czerwca  1994r o zamówieniach publicznych /Dz.U.z 2002r Nr 72,poz.664 ze zmianami: Dz.U.z 2001r Nr 76,poz.813, Nr 113,poz. 1208, Dz.U. z 2002r Nr   113,poz.984, Dz.U. z 2003r Nr 2,poz.16 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26.04. 2001r.   stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01  z dnia 26 .04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr   21,poz.439 ze zmianami : Dz.U z 2001r Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Na wykonanie niżej wymienionych zadań z zakresu wykonywania rzutów lokali  w okresie od 5.05.2003r do 31.03.2004r ,jako najkorzystniejsze cenowo, zatwierdzam oferty :
 

1. Mirosława STRUGAREK:

 • - jeden rzut lokalu mieszkalnego - za kwotę brutto 105,00 zł , 
 • - jeden rzut lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym -  za kwotę brutto 118,00 zł 
 • - jeden rzut lokalu użytkowego - za kwotę brutto 100,00 zł, 
 • - jeden rzut lokalu użytkowego z pomieszczeniem przynależnym –za  kwotę brutto 110,00 zł. 

2. Jacka ROSSA:

 • - od dwóch do pięciu rzutów lokali mieszkalnych w tym samym  budynku – za kwotę brutto 109,80 zł, 
 • - powyżej pięciu rzutów lokali mieszkalnych w tym samym budynku - za  kwotę 97,60  zł , 
 • - od dwóch do pięciu rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami  przynależnymi w tym samym budynku - za kwotę brutto - 109,80 zł, 
 • - powyżej pięciu rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami  przynależnymi w tym samym budynku - za kwotę brutto - 97,60 zł,
 • - od dwóch do pięciu rzutów lokali użytkowych w tym samym budynku 
 • - za kwotę brutto 134,20 zł, 
 • - od dwóch do pięciu rzutów lokali użytkowych z pomieszczeniami  przynależnymi w tym samym budynku - za kwotę brutto 134,20 zł.

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat