Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Zarządzenie Nr 14/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 stycznia 2003r.;


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.  496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,  poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 1232, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014  i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,  poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009 z 2001 Nr   45, poz. 497 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 

§ 1 Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 • Przewodniczący Komisji– Eugeniusz Kuduk – zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino, 
 • Zastępca przewodniczącego– Lidia Karzyńska–Karpierz – radny Rady   Miejskiej, lekarz POZ, 
 • Sekretarz Komisji – Leszek Ludwiniak – pełnomocnik  burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 • Członek Komisji – Stanisław Szuflak – członek Klubu  Abstynenta „Feniks”, 
 • Członek Komisji - Wanda Hołub – działacz społeczny,  
 • Członek Komisji - Józef Lewandowski – działacz  społeczny, 
 • Członek Komisji – Krystyna Paradowska – członek  Klubu Abstynenta "Feniks", 
 • Członek Komisji – Maria Podleśna – kurator Sądu  Rejonowego, 
 • Członek Komisji - Józefa Łodykowska – działacz  społeczny, nauczyciel, 
 • Członek Komisji - Zdzisława Nycz – przedstawiciel  OPS, 
 • Członek Komisji – Daniela Adamczyk – członek  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
 • Członek Komisji – Wiesław Celmer – radny Rady  Miejskiej, 
 • Członek Komisji - Krystyna Ostrówka – działacz  społeczny, nauczyciel, 
 • Członek Komisji – Leszek Hudziński – funkcjonariusz  Komendy Powiatowej Policji 
 • Członek Komisji – Dorota Sokołowska – lekarz POZ, 
 • Członek Komisji – Elżbieta Żukowska-Walczyk –  lekarz psychiatra, biegły sądowy w przedmiocie uzależnień 
 • Członek Komisji – Zbigniew Kozakiewicz – nauczyciel   LO, realizator programów i zajęć profilaktycznych, przedstawiciel PCK, 
 • Członek Komisji - Marek Suchomski –  działacz społeczny

§ 2 Do zadań Komisji w szczególności należy:

Inicjowanie i podejmowanie działań służących realizacji zadań zawartych  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Kierowanie na badania przez biegłego osób, które w związku z  nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują   nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój   lub porządek publiczny, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia   od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

Zobowiązywanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu w  stacjonarnym i niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o  zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  
Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów  alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. 

§ 3 Komisja pracować będzie w trzech zespołach roboczych:
A/ Zespół ds. lecznictwa odwykowego,
B/ Zespół ds. profilaktyki i szkoleń,
C/ Zespół ds. przestrzegania prawa.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja podzieli się na powyższe zespoły robocze  i wybierze kierowników Zespołów. 

§ 4 Traci ważność uchwała nr 141/130/01 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 września 2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Gryfinie oraz Uchwała nr 145/134/01 Zarządu  Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 października 2001r. w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gryfinie. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat