Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.

    

ZARZĄDZENIE Nr 173/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 18 listopada 2003r.


w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.

Na podstawie art. 2377 § 2 i § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1075, Dz. U. z 128, poz. 1405, Dz. U. 2001 r. Nr 154, poz. 1805, Dz. U. 2001 r. Nr 11, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2002 r. Nr 196, poz. 16660, Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, Dz. U. z 2002 r. Nr 1999, poz. 1673, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić stanowiska pracy na których niezbędne jest stosowanie odzieży roboczej i obuwia roboczego, rodzaje odzieży i obuwia przysługujące na tych stanowiskach, oraz przewidywane okresy ich użytkowania, wg. tabeli przydziału stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dopuścić używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 3. Pracowników używających odzieży roboczej i obuwia roboczego przydzielonego przez pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu jej używalności zobowiązuje się do zwrotu odzieży czystej i w stanie nieuszkodzonym.

§ 4. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego wypłacać ekwiwalent pieniężny za przydzieloną odzież i obuwie, oraz za utrzymanie ich w czystości, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w wysokości obowiązujących cen, wg zasad aktualizowanego w każdym roku załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Pracownikom, którym odzież i obuwie robocze przydzielił pracodawca wypłacać ekwiwalent pieniężny za ich pranie, konserwację i naprawę. Ekwiwalent wypłacać w okresach kwartalnych, w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, ale nie wyższych niż koszty wyznaczane przez zakłady usługowe, wg zasad załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Henryk Piłat