Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 72/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Gryfino Nr 194/202/02 z dnia 24 października 2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za  dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.

    

ZARZĄDZENIE Nr 72/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 16 maja 2003r. 

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Gryfino Nr 194/202/02 z  dnia 24 października 2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za  dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, przeznaczonego do  dzierżawy na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o  samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 zm.  w 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 / z a r z ą d z a m: 

 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ Stosować m-czne stawki czynszu za   dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, przeznaczonego na cele  rolne i nierolne jak w podjętej Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr   XLIX/632/02 z dnia 10.10.2002r. z tym, że czynsze za dzierżawę gruntów pod  ogrody przydomowe:

  1. w mieście Gryfino w wysokości 0,02 zł. 
  2. na terenie gminy Gryfino w wysokości 0,01 zł. 

2. w § 1 dotychczasowy ust. 2 oznaczony zostaje jak ust. 3 

3. w § 1 dodaje się nową treść oznaczoną jako ust. 2 o brzmieniu:   „Do kwoty 100 zł. czynsz pobierać w okresach rocznych tj. od dnia 30  czerwca każdego roku.  Powyżej kwoty 100 zł. czynsz pobierać w okresach kwartalnych do dnia 15   każdego pierwszego m-ca. 

§ 2 Jednolity tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone niniejszym   Zarządzeniem stanowi załącznik Nr 1 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino  

Henryk Piłat 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Nr  72/2003 z dnia 16 maja 2003r. 


Miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie   Gryfino na cele rolne i nierolne 

L.P.   Przeznaczenie gruntu Skala czynszu   

2 0 0 3 r. 

 Miasto   Wieś 
1. Ogrody przydomowe  a/ do kwoty 100,00 zł. rocznie 

b/ powyżej 100,00 zł. kwartalnie 

0,02 zł.  0,01 zł.