Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 135/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 września 2003r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 135/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie  
z dnia 29 września 2003r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o  samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/  oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr  XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz.z 2001r.Nr 39,  poz.928/ - zarządzam,  co następuje: 

§ 1. Wykonam prawo pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Żórawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99/4 o  pow. 1,46 ha /KW 15465/, w odniesieniu do której sporządzona została  warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 6266/2003 z dnia 12.09.2003r. w  Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Ryndaka, w Szczecinku, przy ul.  Bohaterów Warszawy nr 51. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat