Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 71/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie: powołania do składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 71/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 z dnia 13 maja 2003 r. 


w sprawie: powołania do składu Komisji Mieszkaniowej .

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie   praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
/Dz.U. Nr 71 poz. 733/ oraz § 10 ust. 3 uchwały Nr XLI/534/02 Rady   Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino: 

§ 1 W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i  załatwianiem wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o  najem lokali socjalnych powołuję do składu Komisji Mieszkaniowej  Pana Wiktora Juszę

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki   Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat