Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 16/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Piastów 11a – lokal użytkowy nr 1, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców: Julianny i Czesława małż. Stolarczyk oraz Beaty i Dariusza małż. Markiewicz.

ZARZĄDZENIE Nr 16/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 stycznia 2003r.

 

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w  Gryfinie przy ul. Piastów 11a – lokal użytkowy nr 1, w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców: Julianny i Czesława   małż. Stolarczyk oraz Beaty i Dariusza małż. Markiewicz.


Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z  późniejszymi zmianami / oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1 Cenę sprzedaży nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy nr 1 w budynku  przy ul. Piastów 11 a w Gryfinie w wysokości 277.019,00 zł. w tym: lokal –   264.723,00 zł. udział w wys. 38/100 części w gruncie / dz. nr 207/11 / -  12.296,00 zł. 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „BWG” 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat