Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować miesięczne stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwolnienie z opłat czynszowych lub ulg podejmowane będą indywidualnie w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 204/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  0151-/04
Miasta i Gminy Gryf ino
z dnia   grudnia 2004 r.

L.P Cel  najmu lokalu Stawka czynszu za 1 m2 lokalu w roku 2004 / netto/ Stawka czynszu za  1 m2 lokalu w roku 2005 / netto/
1. Składowanie płodów rolnych w piwnicach naziemnych. 0,25 zł 0,26 zł
2. Garaże murowane  1,63 zł 1,68 zł
3. Przemysł meblarski  1,30 zł 1,34 zł
4. Produkcja   materiałów budowlanych  0,92 zł 0,95 zł
5. Przemysłowo - składowe  0,92 zł 0,95 zł
6. Usługi telefoniczne  2,04 zł 2,10 zł
7.  Usługi z zakresu mechaniki samochodowej 1,53 zł 1,57 zł
8. Usługi z zakresu wulkanizacji  1,53 zł 1,57 zł
9. Naprawa sprzętu pod wiatą  0,92 zł 0,95 zł
10. Handlowo - hurtowe  2,04 zł 2,10 zł
11. Handlowe w świetlicach wiejskich 1,14 zł 1,17 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie § 5 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2004 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2005, dochody budżetowe szacować należy średnio wyżej ok. 3,0 %.
W związku z powyższym podnosi się miesięcznych stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata.