Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-16/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 lutego 2004r.w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2004 rok.

    

ZARZĄDZENIE  NR 0151-16/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lutego 2004r.

w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2004 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611) w związku z §1 pkt. 2 i 3 oraz §2 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok. zarządza co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikami zal1, zal2, zal3.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat