Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie oddania na dalsze 3 lata w najem lokalu użytkowego o pow. 111,14m2, położonego w Gryfinie przy ul. Krasińskiego Nr 89, bezprzetargowo na zasadzie kontynuacji najmu na rzecz jego dotychczasowego użytkownika tj. Spółki Cywilnej "Mandragora" A.Kuliszewska-Krakowiak i J.Krakowiak.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 19 lutego 2004r.


w sprawie oddania na dalsze 3 lata w najem lokalu użytkowego o pow. 111,14 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Krasińskiego Nr 89, bezprzetargowo na zasadzie kontynuacji najmu na rzecz jego dotychczasowego użytkownika tj. Spółki Cywilnej "Mandragora" A.Kuliszewska-Krakowiak i J.Krakowiak. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/,  zarządzam  co  następuje:

§ 1. Wynająć na okres 3 lat od dnia 1.04.2004r do dnia 31.03.2007r lokal użytkowy o pow. 111,14 m2, położony w Gryfinie przy ul. Krasińskiego Nr 89 na rzecz jego dotychczasowych użytkowników tj. Spółki Cywilnej "Mandragora" A.Kuliszewska-Krakowiak i J.Krakowiak.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat