Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2004r. w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej Janowi Sitek - byłemu najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 15 w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2004r.


w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej Janowi Sitek - byłemu najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 15 w Gryfinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 71,poz.733, oraz art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny /Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Gminę Gryfino na rzecz Jana Sitek, zwrotu kaucji mieszkaniowej w kwocie 294,- zł / dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote/, przypisanej do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 15 w Gryfinie, poprzez zaliczenie jej na poczet zadłużenia figurującego na lokalu mieszkalnym nr 5a w budynku przy ul. Orląt Lwowskich nr 1 w Gryfinie. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Pan Jan Sitek wystąpił do Gminy z żądaniem o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, przypisanej do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 15 w Gryfinie.
W stosunek najmu na lokal p. Jan Sitek wraz z żoną Alicją Sitek wstąpił po śmierci matki - Anieli Sitek.
W związku z wstąpieniem przez Państwa Sitek w stosunek najmu, przeszły na nich wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku najmu, w tym także prawa związane z rozliczeniem kaucji wpłaconej przez Anielę Sitek.
Pismami z dnia 24.09.1996r. zostały rozwiązane umowy najmu z p. Janem Sitek i z p. Alicją Sitek z dniem 31.10.1996r. i z tym dniem wygasło prawo do najmu lokalu. Pan Jan Sitek opuścił ww lokal dnia 03.10.2000r. a p. Alicja Sitek dnia 20.10.2000r.
Ponieważ p. Janowi Sitek przysługuje wierzytelność o zwrot 1/2 kaucji mieszkaniowej, a Gminie wierzytelność o zapłatę czynszu za najem aktualnie zajmowanego lokalu, zwaloryzowana kaucja w kwocie 294,- zł / dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote/, stanowiąca 50% z 1/2 kaucji mieszkaniowej zostanie zaliczona na poczet zadłużenia figurującego na lokalu mieszkalnym nr 5a w budynku przy ul. Orląt Lwowskich nr 1 w Gryfinie, którego najemcą jest p. Jan Sitek.

Sporządziła:
H. Pasztaleniec