Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lutego 2004r.w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 -17/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 10 lutego 2004r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71,poz.733 / art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny/Dz.U.z 1964r nr 16,poz.93 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam , co następuje :

§ 1. Ustalam zasady zwrotu wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 1994r kaucji mieszkaniowych, pomniejszonych o ewentualne należności wynajmujących z tytułu najmu, w przypadku opróżnienia gminnych lokali lub nabycia ich własności , w następujących wysokościach:

  1. 50% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli lokali, którzy przy wykupie lokalu od gminy nie skorzystali z żadnych bonifikat ,
  2. 45% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli ,którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali z 5% lub 10% bonifikaty ,
  3. 40% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli, którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali z 20% lub 25% bonifikaty,
  4. 35% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli ,którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali z 50% bonifikaty,
  5. 25% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli, którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali z 70% lub 75% bonifikaty,
  6. 20% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli, którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali z 80% bonifikaty,
  7. 10% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli, którzy przy wykupie lokalu od gminy  skorzystali z 90% lub 95% bonifikaty .

 

§ 2. Waloryzacji należy dokonywać w oparciu o wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia .

§ 3. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku gdy upłynął 10 - letni termin przedawnienia od daty wymagalności roszczenia o jej zwrot.

§ 4. Zaliczyć zwrot należnej kaucji na poczet pozostałej do spłaty ceny sprzedaży lokalu , właścicielom którzy dokonali wykupu lokali w formie ratalnej.

§ 5. Zaliczyć najemcom na poczet ceny sprzedaży kwotę zwaloryzowanej kaucji , którzy dokonywać będą wykupu lokali , w przypadku gdy przysługuje im zwrot kaucji. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat