Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-175/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2004 r.  w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Województwa Zachodniopomorskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-175/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie, położonych w obrębie geodezyjnym Pniewo, w składzie:

  • Krystyna Lamperska - przewodnicząca - inspektor w Wydziale Działalności Gosp.  Rolnictwa i Gosp. Nieruchomościami UMiG  w Gryfinie
  • Ryszard Woldański - członek komisji - naczelnik Wydziału Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UMiG w Gryfinie
  • Waldemar Rozenbajger - członek komisji - przedstawiciel Gryfińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Spółki z o.o w Gryfinie
  • Irena Pruszanow - członek komisji - przedstawiciel Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Gryfinie
  • Leszek Kotarski - członek komisji - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie
  • Tadeusz Kaźmierski - członek komisji - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie

§ 2. Protokolarne przejęcie nieruchomości dokonane zostanie w dniu 29 grudnia 2004 r.

§ 3. Po dokonaniu czynności przejęcia komisja ulega rozwiązaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2004r. została spisana, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Gminą Gryfino, notarialna umowa darowizny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie, położonych w obrębie Geodezyjnym Pniewo.

Zgodnie z treścią umowy notarialnej fizyczne przekazanie nieruchomości winno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2004r.

W związku z tym należało powołać komisje do dokonania protokolarnego przejęcia nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino.