Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie Wełtyń II. 

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami nr 253/1 o pow. 17 m2 i 253/5 o pow. 163 m2, położonych w obrębie Wełtyń II wydzielonych pod drogi publiczne gminne, na kwotę 4.217,00 zł. / cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych / tj. za działkę 253/1 na kwotę 398,00 zł. i za działkę 253/5 na kwotę 3.819,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.04.2004r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 253, położonej w obrębie Wełtyń II stanowiącej własność Eustachego Mazura wydzielono działki oznaczone nr 253/1 o pow. 17 m2 i 253/5 o pow. 163 m2, z przeznaczeniem pod projektowaną drogę, ulicę o charakterze drogi publicznej gminnej.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. 
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.
W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki nr 253/1 na kwotę 398 zł. a działki nr 253/5 na kwotę 3.819 zł. łącznie 4.217,00 zł.
W dniu 18 listopada 2004r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości. 
Zaproponowano byłemu właścicielowi Eustachemu Mazurowi wypłatę odszkodowania w wysokości ustalonej jak w operacie szacunkowym tj. w kwocie 4.217,00 zł. tj. 398 zł. za dz. 253/1 i 3.819 zł. za działkę 253/5. 
Po zapoznaniu się z przedstawioną propozycją Eustachy Mazur przyjął warunki w niej zawarte. 

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch