Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-81/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE Nr 0151-81/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 20 maja 2004r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 153,1271 /, art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71, poz.733 / art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny/Dz.U.z 1964r nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady zwrotu wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 1994r kaucji mieszkaniowych, pomniejszonych o ewentualne należności wynajmujących z tytułu najmu, w przypadku opróżnienia gminnych lokali lub nabycia ich własności, w następujących wysokościach:
  1. 38% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli lokali, którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali jednocześnie z dwóch bonifikat: tj. 20% z tytułu jednorazowej wpłaty całej ceny sprzedaży lokalu i 10% z tytułu uprawnień kombatanckich / kombatanci, wdowy i wdowcy po kombatantach/, 
  2. 5% zwaloryzowanej kaucji na rzecz właścicieli ,którzy przy wykupie lokalu od gminy skorzystali jednocześnie z dwóch bonifikat : tj. 80% z tytułu jednorazowej wpłaty całej ceny sprzedaży lokalu i 5% z tytułu uprawnień kombatanckich/ kombatanci,wdowy i wdowcy po kombatantach/.

§ 2. Waloryzacji należy dokonywać w oparciu o wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 3. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku gdy upłynął 10 - letni termin przedawnienia od daty wymagalności roszczenia o jej zwrot.

§ 4. Zaliczyć zwrot należnej kaucji na poczet pozostałej do spłaty ceny sprzedaży lokalu , właścicielom którzy dokonali wykupu lokali w formie ratalnej.

§ 5. Zaliczyć najemcom na poczet ceny sprzedaży kwotę zwaloryzowanej kaucji, którzy dokonywać będą wykupu lokali, w przypadku gdy przysługuje im zwrot kaucji. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza