Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900        Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 
6.400
90011    Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
6.400
4270 Zakup usług remontowych 6.400
OGÓŁEM 6.400

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900        Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 
6.400
90011    Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
6.400
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
6.400

OGÓŁEM 

6.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się ze względu na przyznaną Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie dotację na zadanie pn. „Zmiana systemu podgrzewania wody z węglowego na elektryczny w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie”.
Wymiana systemu w szpitalu jest niezbędna gdyż obecny jest przestarzały i wadliwy.