Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-140/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2004r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-140/04 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 14 września 2004r.


w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie Art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami, zarządzam:

§1. Na wykonywanie dla Miasta i Gminy Gryfino niżej wymienionych zadań z zakresu sporządzania wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, jako najkorzystniejszą cenowo, zatwierdzam ofertę:

  1. Marii Zegarek zam. Szczecin, ul. Więckowskiego 3/6 nr oferty 11229 - na wycenę nieruchomości położonych w obrębie 4 m. Gryfino oraz w obrębie Wełtyń II - około 40 działek - działki wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej Jana Pawła II. Część działek jest zabudowana, posiada nasadzenia. Działki będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino w drodze aktu notarialnego - za kwotę 6.100 zł. brutto /5.000 netto/
  2. Haliny Stankowskiej zam. Szczecin, ul. Anhellego 3 nr oferty 11140: na wycenę działek które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino: zabudowanych, niezabudowanych, ze znajdującymi się na nich nasadzeniami lub obiektami wyszczególnionymi w art. 3 Prawa budowlanego - dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za sporządzenie wyceny dla 1 działki kwota 400 zł. brutto / 327,87 zł. netto /
    oraz na - wycenę nasadzeń, budynków, obiektów szczegółowo opisanych w art. 3 Prawa budowlanego dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za sporządzenie operatu kwota 183 zł. brutto /150 zł. netto / 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2004r. Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w dniu 8 stycznia 2004r. dokonała otwarcia ofert na zadanie w sprawie:
"Sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, dla potrzeb ustalenia odszkodowania"

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 - 73 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / DzU z 2004 Nr 19, poz. 177 /.
Termin składania ofert upłynął w dniu 1 września 2004r. o godz. 1300
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 1 września 2004r. o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego w sali nr 26.Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ważne oferty, które spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Najkorzystniejsze oferty cenowe na wykonywanie niżej wymienionych zadań złożyły:

  1. Maria Zegarek zam. Szczecin, ul. Więckowskiego 3/6 nr oferty 11229 - na wycenę nieruchomości położonych w obrębie 4 m. Gryfino oraz w obrębie Wełtyń II - około 40 działek - działki wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej Jana Pawła II. Część działek jest zabudowana, posiada nasadzenia. Działki będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino w drodze aktu notarialnego - za kwotę 6.100 zł. brutto /5.000 netto/
  2. Halina Stankowska zam. Szczecin, ul. Anhellego 3 nr oferty 11140: na wycenę działek które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino: zabudowanych, niezabudowanych, ze znajdującymi się na nich nasadzeniami lub obiektami wyszczególnionymi w art. 3 Prawa budowlanego - dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za sporządzenie wyceny dla 1 działki kwota 400 zł. brutto / 327,87 zł. netto /
    oraz na 
    - wycenę nasadzeń, budynków, obiektów szczegółowo opisanych w art. 3 Prawa budowlanego dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za sporządzenie operatu kwota 183 zł. brutto /150 zł. netto / 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa przedstawiła kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonywanie poszczególnych zadań.

Sporządziłą:
Żaneta Snoch