Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-177/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia na 2005 rok miesięcznych stawek czynszu /netto/ za najem 1 m2 lokali użytkowych, znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym, oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-177/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2004r.

 w sprawie ustalenia na 2005 rok miesięcznych stawek czynszu /netto/ za najem 1 m2 lokali użytkowych, znajdujących się na Cmentarzu  Komunalnym, oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować w 2005 roku m-czne stawki czynszu /netto/ za 1 m2 lokali użytkowych znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, oddanych w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 210/03 z dnia 31.12.2003 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Lp Oznaczenie lokalu Przeznaczenie Stawka za 1 m2
w 2004 r.
Stawka  za 1 m2
w 2005 r.
1. Kaplica cel usługowy 4,37 zł 4,50 zł.
2. Dom Pogrzebowy cel usługowy 6,13 zł. 6,31 zł.
3.  Barak drewniany cel handlowy 8,99 zł. 9,26 zł.
4. Garaż murowany cel magazynowy 3,27 zł. 3,37 zł.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2004 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2005, dochody budżetowe szacować należy średnio wyżej ok. 3,0%.
W związku z powyższym podnosi się miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie oddanych w zarządzanie PUK w Gryfinie.