Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 30 czerwca 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:

Na podstawie § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota w zł.
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  20.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000
OGÓŁEM  20.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota w zł.
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  20.000
9001   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000
OGÓŁEM  20.000

§ 3. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się ze względu na odpowiednie przeklasyfikowanie środków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk