Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-5/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-5/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 stycznia 2004 r.


w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.

Na podstawie § 3 uchwały nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki zarządzam:

§ 1.

  1. Przeprowadzić zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gryfino w terminie do dnia 20 lutego 2004 roku.
  2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.

§ 2.

1. Konsultacje społeczne mieszkańców wsi Parsówek w sprawie projektu statutu sołectwa Parsówek odbywają się indywidualnie, poprzez zapoznanie się z treścią projektu statutu sołectwa i złożenie podpisu przez osobę opiniującą na:

  1. druku Listy mieszkańców wyrażających opinię pozytywną o projekcie - stanowiącym załącznik nr 1 bądź
  2. druku Opinii krytycznej o projekcie statutu, stanowiącym załącznik nr 2.

2. Opinia krytyczna winna zawierać uzasadnienie osoby opiniującej.

3. Konsultacje społeczne mieszkańców wsi Parsówek winny być przeprowadzone do dnia 28 stycznia 2004 r. a opinie dostarczone niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i sołtysom sołectw.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat