Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2004r. - w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Na podstawie art. 85 ust.1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie  § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 21, poz. 439  (z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza, co następuje: 

§1. Z dniem 05 marca 2004 r. powołuję Pana Ryszarda Figurę na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§2. Obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych określa cytowana na wstępie ustawa.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 96/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2003 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż Henryk Piłat