Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINOz dnia 19 lutego 2004r. w sprawie oddania w dzierżawę i najem na dalsze 3 lata nieruchomości gruntowej wraz z obiektem produkcyjnym , położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, bezprzetargowo na zasadzie kontynuacji dzierżawy i najmu na rzecz ich dotychczasowych użytkowników tj. PPUH i MB Promat w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 19 lutego 2004r. 


w sprawie oddania w dzierżawę i najem na dalsze 3 lata nieruchomości gruntowej wraz z obiektem produkcyjnym , położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, bezprzetargowo na zasadzie kontynuacji dzierżawy i najmu na rzecz ich dotychczasowych użytkowników tj. PPUH i MB "Promat" w Gryfinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/,  zarządzam co następuje :

§ 1. Wydzierżawić na okres od dnia 2.01.2005r do dnia 31.12.2007r część działki  Nr 163/2 o pow. 7.886 m2, położoną w w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d  z przeznaczeniem na cele składowe na rzecz dotychczasowego użytkownika tj. PPUH i MB "Promat"w Gryfinie.

§ 2. Wynająć na okres od dnia 2.01.2005r do dnia 31.12.2007r obiekt o pow. 1.039 m2 znajdujący się na działce Nr 163/2, położonej w m. Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, przeznaczony na cele produkcyjne na rzecz dotychczasowego użytkownika tj. PPUH i MB "Promat" w Gryfinie.

§ 3. Zawarcie nowych umów nastąpi po wygaśnięciu umów dotychczas obowiązujących zawartych z PPUH i MB "Promat" tj. po dniu 1.01.2005r, pod warunkiem braku zaległości czynszowych wobec Gminy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat