Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-78/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zmiany treści umowy najmu lokalu handlowego, położonego w Gryfinieprzy ul. Fabrycznej Nr 6 zawartej w dniu 15.06.1998 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-78/04 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 10 maja 2004r.


w sprawie zmiany treści umowy najmu lokalu handlowego, położonego w Gryfinieprzy ul. Fabrycznej Nr 6 zawartej w dniu 15.06.1998 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmian w umowie najmu z dnia 15.06.98 r. zawartej na lokal handlowy, położony w m. Gryfinie przy ul. Fabrycznej  Nr 6 poprzez skreślenie warunku, w którym przystąpienie Pana Zabłockiego Aleksandra do umowy najmu jako współnajemcy następuje na czas trwania Spółki, oraz warunek, że z chwilą rozwiązania się Spółki dopisany do umowy wspólnik nie nabywa praw do najmu lokalu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza