Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 czerwca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-82/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 07 czerwca 2004 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0151-82/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 50  ustawy z dnia  12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr  46, poz.499, Nr 74, poz.786, Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz.1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-82/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 maja 2004 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
„ Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie

  1. Wojciechowska Teresa
  2. Bis Irena
  3. Drywa Rafał
  4. Gleba Marianna
  5. Grelewicz Ryszard
  6. Iwanowska Izabela
  7. Karpińska Joanna
  8. Łabisz Mariusz
  9. Łojek Laura
10. Sitarz Elżbieta ”
 

załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Gryfinie

  1. Rybicka Marianna
  2. Kaźmierska Stanisława
  3. Knop Paweł
  4. Kowalska Grażyna
  5. Majchrzak Ewelina
  6. Prys Aleksandra
  7. Staszak Rafał
  8. Tabaka Beata
  9. Wręczycki Stefan ”
 

Załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie:
„ Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Borzymiu 

  1. Hołowczyc Małgorzata
  2. Kitajewski Waldemar
  3. Kruszyńska Anna
  4. Łuszczak Agnieszka
  5. Mucha Agnieszka
  6. Muryń Bożena
  7. Paradowska Franciszka
  8. Pasierb Jan Marian
  9. Romek Paweł
10. Siewior Irena ”
 

załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

  1. Borowska Barbara
  2. Byrczak Hanna
  3. Cebulska Danuta
  4. Cieśla Izabela
  5. Duraziński Andrzej
  6. Gruszka Robert
  7. Kacperska Agnieszka
  8. Nowakowski Łukasz
  9. Piotrowska Małgorzata
10. Rogaczewska Jadwiga
11. Wilczek Paweł ”
 

załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 z siedzibą w Świetlicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pniewie

  1. Aniśko Agnieszka
  2. Azarkiewicz Kamila
  3. Gruszka Tadeusz
  4. Jennek Mariola
  5. Kadłubek Roman
  6. Łukasiewicz Piotr
  7. Piotrowska Karolina
  8. Prokowski Łukasz
  9. Sobczuk Magdalena
10. Stopczyński Zygmunt ”

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych o numerach: 1, 4 , 16, 17 i 18 następują z przyczyn: rezygnacji z członkostwa, nieusprawiedliwionej nieobecności członka komisji na pierwszym spotkaniu komisji, korekty błędu technicznego.

Sporządziła: 
Krystyna Więch