Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-117/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0151-117/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 20 lipca 2004 r.


w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 95, poz. 959) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Nadaje się stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego osobom wymienionym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego prowadzi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino  

Henryk Piłat

 

 

Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Nr 0151-117/04  z dnia 20 lipca 2004 r.

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
  1. Wioletta Serwin
  2. Edyta Bogdanowicz

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
  1. Sylwia Tokarek
  2. Ewa Grządziel
  3. Patrycja Markowska

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
  1. Anna Bukowska

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
  1. Anna Dreszer - Czaczyk

 • GIMNAZJUM W GRYFINIE
  1. Renata Danuta Miśkiewicz
  2. Marzena Wazińska
  3. Małgorzata Ludwika Zielińska
  4. Anna Sieńczak
  5. Angelika Joanna Obitko