Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-139/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2004r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych do projektu rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

ZARZĄDZENIE Nr 0151-139/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 13 września 2004r. 


w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych do projektu rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie 

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw opracowania wytycznych do projektu rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie w składzie: 

  1. Krystyna Klimek - przewodniczący Zespołu
  2. Ryszard Woldański - członek Zespołu
  3. Janina Major - członek Zespołu
  4. Rafał Mucha - członek Zespołu 
  5. przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie wskazany przez Spółkę - członek Zespołu.

§ 2. Ustala się termin realizacji opracowania wytycznych do projektu rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie do dnia 29 września 2004 r

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat