Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-160/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-160/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 18 listopada 2004r.


w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 381/17 o powierzchni 0,0319 ha, położonej w obrębie Pniewo, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod stację transformatorową i przepompownię ścieków, na kwotę 12.100 zł (dwanaście tysięcy sto złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie 

Mieczysława Adamczewska-Jastrzębska i Władysław Jastrzębscy są właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 381/17 o powierzchni 0,0319 ha, położonej w obrębie Pniewo.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod stację transformatorową i przepompownię ścieków.

W związku z zapotrzebowaniem gruntu na cele przewidziane w planie (lokalizacja przepompowni ścieków) zachodzi konieczność formalnego przejęcia nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od właścicieli.

Rada Miejska w Gryfinie uchwała nr XXIV/327/04 z dnia 29 lipca 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie działki nr 381/17 do gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zaproponowano właścicielom nabycie nieruchomości za kwotę 12.100 zł, na co właściciele wyrazili zgodę.