Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-149/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przejęcia w najem od Nadleśnictwa Gryfino gruntu położonego w obrębie Nowe Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-149/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 14 października 2004 r.


w sprawie przejęcia w najem od Nadleśnictwa Gryfino gruntu położonego w obrębie Nowe Czarnowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino odpłatnie  w najem od Nadleśnictwa Gryfino na okres 3 lat, gruntu o powierzchni 0,25 ha, stanowiącego część działki nr 64/2 położonej w obrębie Nowe Czarnowo,  z przeznaczeniem na wykonanie i użytkowanie kompleksu sportowo-wypoczynkowego (boisko sportowe, plac zabaw) 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie :

Rada Sołecka sołectwa Nowe Czarnowo wystąpiła z wnioskiem  o przekazanie na potrzeby wsi działek gminnych nr nr 62/1 i 63.

W międzyczasie powstała inicjatywa zlokalizowania boiska sportowego na terenie działki nr 64/2, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek gminnych. Właścicielem działki 64/2 jest Skarb Państwa - Nadleśnictwo Gryfino. 
Ze względu na fakt, że część działki obecnie znajduje w formalnym władaniu dzierżawcy, Nadleśnictwo wyraziło zgodę na przekazanie Gminie wolnej części w/w działki o pow. 0,25 ha w najem z przeznaczeniem na wykonanie i użytkowanie kompleksu sportowo-wypoczynkowego.
W związku z tym, że Gmina będzie docelowo zainteresowana przejęciem całej powierzchni działki (po ustaniu obecnej umowy dzierżawy) proponuje się przejąć grunt w najem na okres 3 lat.

 

Sporządziła :
K. Lamperska