Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08.04.2004 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004 oraz określenia kierunków priorytetowychi maksymalnej stawki dofinansowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 08.04.2004 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004 oraz określenia kierunków priorytetowychi maksymalnej stawki dofinansowania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r.  Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568), art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)

§ 1. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2004, stanowiących 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, stanowiących kwotę 93.000,00 złotych wydziela się 50% tej kwoty, tj. 46.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, z zastrzeżeniem, iż ogólny koszt dofinansowania opłat w semestrze letnim 2004 roku nie może przekroczyć 50% wydzielonej kwoty.

§ 2. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w roku 2004 na kwotę 400 (czterysta) złotych.

§ 3. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004, na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych placówek. Wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 0151-57/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Z dnia 08.04.2004 r.

 

KIERUNKI PRIORYTETOWE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

W  PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

W ROKU 2004

 

Placówka Kierunki priorytetowe na rok 2004
Wszystkie placówki
oświatowo - wychowawcze
 • zarządzanie oświatą,
 • logopedia, dysleksja, glottodydaktyka,
 • język niemiecki,
 • język angielski,
 • przygotowanie do życia w rodzinie,
Gimnazjum w Gryfinie
 • matematyka,
 • chemia,
 • technika,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie
 • przyroda,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • bibliotekarstwo,
 • tyflopedagogika,
 • język polski,
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Gryfinie
 • przyroda,
 • nauczanie zintegrowane,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • bibliotekarstwo,
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Gryfinie
 • informatyka,
 • matematyka,
Szkoła Podstawowa
w Chwarstnicy
 • historia,
 • język polski,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
Szkoła Podstawowa
Gardnie
 • język polski,
 • gimnastyka korekcyjna,
Szkoła Podstawowa
w Radziszewie
 • terapia pedagogiczna,
 • matematyka,
Szkoła Podstawowa
w Żabnicy
 • sztuka + plastyka + muzyka,
 • plastyka,
Przedszkole Nr 1 
 Gryfinie
 • pedagogika opiekuńcza
Przedszkole Nr 2
 w Gryfinie
 • pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
 • pedagogika opiekuńcza
Przedszkole Nr 3 
w Gryfinie
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Przedszkole Nr 4 
w Gryfinie
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Przedszkole Nr 5 
w Gryfinie
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • pedagogika ogólna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Międzyszkolny Ośrodek
 Sportowy w Gryfinie
 • wychowanie fizyczne  
Młodzieżowy Dom Kultury
w Gryfinie
 • programy z zakresu edukacji kulturalnej
 • w dziedzinie tańca,