Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-170/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu ustnego, nieograniczonego na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/3, o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-170/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu ustnego, nieograniczonego na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/3, o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058; z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717,720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz. 177/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą czynszu do przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/2, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego, w wysokości 429,00 zł. rocznie.

§ 2. Termin płatności czynszu ustalam do dnia do dnia 30 czerwca  w danym roku dzierżawy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Czynsz dzierżawy do przetargu ustalono w wysokości 300% wartości czynszu stosowanego przy dzierżawie gruntów na cele rolne, wg uchwalonych przeliczników w zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/389/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę użytków rolnych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz Zarządzenia Nr 0151-166/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 07.12.2004 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.
Na podstawie art. 84, ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze , przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszczać będzie opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłata o której mowa w art. 84 stanowić będzie w 60% dochód gminy.