Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 520.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900  

90011


4300
6110

Gospodarka komunalna i ochrona
 środowiska Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
520.000

520.000
20.000
500.000

OGÓŁEM   520.000

§ 2.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 520.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900  

90011

2310

6110

Gospodarka komunalna i ochrona
 środowiska 
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu
stołecznemu Warszawie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
520.000

520.000

20.000

500.000

OGÓŁEM   520.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się ze względu na wnioski naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, i tak:

  • 500.000 zł – zmiana ta dotyczy wyłącznie zadania, i tak dotychczasowe zadania pn. „Projekt i budowa II kwatery odpadów komunalnych” zastępuje się nowym pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz bodowa kanalizacji na Północy Gminy”. Zmian ta jest zasadna z uwagi na wynikające, w trakcie realizacji kontraktu, dodatkowe zobowiązania takie jak: koszty nadzorów autorskich, prowadzone projektowania (IV etap), przeprojektowania oraz ine związane z tym opłaty;
  • 20.000 zł – zwiększono środki przeznaczone na dotację przedmiotową na zagospodarowanie osadów ściekowych (umowa z PUK Sp. z o.o.);