Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 lutego 2004 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarządzam:

§1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik - Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Skrouba - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Krzysztof Czosnowski - Sekretarz Komisji
  4. Iwona Cehak- Członek Komisji
  5. Nikodem Marcinkowski - Członek Komisji

§2. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wprowadzony zarządzeniem Nr 0151-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat