Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-138/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-138/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 364.523 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 125.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125.000
4270 Zakup usług remontowych 25.000
4430 Różne opłaty i składki 100.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 523
75412   Ochotnicze straże pożarne 248
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248
75414   Obrona cywilna 275
4270 Zakup usług remontowych 275
 
758     Różne rozliczenia 88.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 88.000
4810 Rezerwy 88.000
 
801     Oświata i wychowanie 40.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
92195   Pozostała działalność 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 60.000
92695   Pozostała działalność 60.000
4270 Zakup usług remontowych 60.000
OGÓŁEM 364.523

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 364.523 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 125.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
70095   Pozostała działalność 25.000
4270 Zakup usług remontowych 25.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 523
75412   Ochotnicze straże pożarne 248
4430 Różne opłaty i składki 248
75414   Obrona cywilna 275
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275
 
801     Oświata i wychowanie 40.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 40.000
4270 Zakup usług remontowych 40.000
 
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 88.000
4260 Zakup energii 20.000
4270 Zakup usług remontowych 68.000
 
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 15.000
92195   Pozostała działalność 30.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000
4260 Zakup energii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 60.000
92601   Obiekty sportowe 60.000
4270 Zakup usług remontowych 60.000
OGÓŁEM 364.523

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski poszczególnych naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych, których są dysponentami, i tak:

  • 125.000 zł – wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący przeniesień koniecznych do wykonania niezbędnych dodatkowych robót geodezyjnych, wykupów od osób prywatnych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ulicy Jana Pawła II w Gryfinie oraz w związku z koniecznością rozbiórki obiektu gastronomicznego „Jaga” na Placu Barnima w Gryfinie;
  • 523 zł – przesunięcie środków z przeznaczeniem na utraconą dniówkę za pobyt na szkoleniu z zakresu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenia;
  • 88.000 zł – zmniejsza się rezerwę ogólną i przeznacza na pokrycie kosztów za konserwację oświetlenia wraz ze spłatą rat za modernizację oświetlenia. Realizując umowę Nr 2 zawartą z Energetyką Szczecińską S.A. w Szczecinie na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (kwota uzależniona od zmiennego wskaźnika WIBOR);
  • 40.000 zł – na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie dokonuje się przesunięć wolnych środków z przeznaczeniem na remont dachu garażu;
  • 6.000 zł – wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska o przesunięcie środków między rozdziałami na zakup materiałów i wyposażenia;
  • 45.000 zł – zgodnie z dyspozycją dysponentów środków budżetowych dokonuje się przeniesień środków na zakup projektora multimedialnego ze środków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz zakup usług pozostałych w Biurze Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;
  • 60.000 zł – właściwe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk