Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi.”

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy  pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi.”

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) w związku z Zarządzeniem Nr 0151-158/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 r. w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” ogłaszam co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert  na realizację zadań własnych gminy pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” – zadanie oznaczone nr wzpo/2004/05 – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym; w tym osobom bezdomnym wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P.; ul. Kościelna 30; 74-100 Gryfino.
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) i Zarządzenia Nr 0151-158/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 listopada 2004 r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze  umowy.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw  Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 4 w części „Termin składania ofert” załącznika nr 1 do Zarządzenia  Nr 0151-158/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia,  z zakresu zadania własnego gminy pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi.”
 

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska