Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-176/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-176/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2004 r.


w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do dokonania protokolarnego przejęcia do zasobów Gminy Gryfino od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A w Nowym Czarnowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem działki 157  o powierzchni 3441 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 (obręb 3),  w składzie:

  • Krystyna Lamperska - przewodnicząca - inspektor w Wydziale Działalności Gosp.  Rolnictwa i Gosp. Nieruchomościami UMiG  w Gryfinie
  • Ryszard Woldański - członek komisji - naczelnik Wydziału Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UMiG w Gryfinie
  • Waldemar Rozenbajger - członek komisji - przedstawiciel Gryfińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Spółki z o.o w Gryfinie
  • Irena Pruszanow - członek komisji - przedstawiciel Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Gryfinie

§ 2. Protokolarne przejęcie nieruchomości dokonane zostanie w terminie 7 dni od daty spisania umowy notarialnej w sprawie przekazania nieruchomości. 2004 r.

§ 3. Po dokonaniu czynności przejęcia nieruchomości komisja ulega rozwiązaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Na dzień 29 grudnia 2004 r. wyznaczony został termin spisania umowy notarialnej w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A w Nowym Czarnowie na rzecz Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem działki 157  o powierzchni 3441 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8  (obręb 3).

Przekazanie nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, protokolarne przekazanie nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od daty spisania umowy notarialnej.
W związku z powyższym należało powołać komisję do dokonania czynności protokolarnego przejęcia nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino.