Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-151/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 października 2004r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2  powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-151/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 21 października 2004r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino.

Na podstawie § 4 uchwały Nr XLI/535/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 71 poz.733/ z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino:

  1. Stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany przed 30 czerwca 2002 roku ustala się w wysokości 3,94 zł z tym, że w budynkach wybudowanych po roku 1996 stawkę czynszu ustala się w wysokości 4,32 zł.
  2. Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych na wynajem których zawierane są nowe umowy najmu, ustala się w wysokości określonej w punkcie 1.
  3. Stawki czynszu wymienione w punktach 1 i 2 podlegają obniżeniu w myśl § 8 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
  4. Stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych ustala się w wysokości 0,90 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLI/585/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w § 4 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do ustalenia wysokości stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących w gminie zasób mieszkaniowy. Stawka czynszu obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.
Stawka czynszu wzrasta o 3 % zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152/33/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2004 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2005.
§ 5 w/w Zarządzenia ustala 3 % wskaźnik wzrostu dochodów budżetowych z podatków i opłat. Ustalone stawki czynszu podlegają obniżeniu zgodnie z § 8 cytowanej wyżej Uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Ustalone stawki stanowią 2,08 % i nie przekraczają w stosunku rocznym 3 % wartości odtworzeniowej lokalu o której mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71 poz. 733/.